Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Second Energy B.V.

Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Definities
Artikel 3: Overeenkomst
Artikel 4: Prijs
Artikel 5: Levering en eigendomsoverdracht
Artikel 6: Betalingstermijn
Artikel 7: Garantie
Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden
Artikel 9: Geschillen
Artikel 10: Intellectuele eigendommen

 

Artikel 1 – Algemeen Second Energy

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen met Second Energy inzake de verkoop van producten en de eventueel de doorverwijzingen naar installateurs.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden met Second Energy.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming dan ook, worden uitgesloten.

Artikel 2 – Definitie

2.1 Zonnepanelen, omvormers en/of andere zaken toebehoren, materialen of complete systemen zoals gespecificeerd in de overeenkomst.

2.2 Leverancier: Second Energy.

2.3 Koper, consument, onderneming of dergelijke partij die een overeenkomst aangaat met Second Energy voor de aankoop van een product en de eventuele bemiddeling tot de installateur.

2.4 Overeenkomst: Overeenkomst tussen de leverancier ( Second Energy ) en de koper van het product of dienst .

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Alle offertes van Second Energy zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders aangegeven.

3.2 Een overeenkomst met Second Energy komt tot stand op het moment dat Second energy de factuur verstuurd aan de koper, de aanvaarding is pas voldaan wanneer de koper voldoet aan de aanbetaling van 30% aan Second Energy. Hiervan kan alleen schriftelijk vanuit Second Energy worden afgeweken.

3.3 Alle gegevens, aannames, schattingen, opbrengstberekeningen, terugverdientijden en subsidieaanvragen die bijdragen aan de beslissing van de koper om een overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend bij Second Energy, zijn voor risico van de koper.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld liggen de prijzen van Second Energy vast

4.2 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de betaling van de aanbetaling er een prijsverhoging tot stand komt is Second Energy gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen.

4.3 In geval van 4.2 is de heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden binnen één week na de aangegeven prijsverhoging doormiddel van een aangetekende brief.

4.4 De aangegeven prijs van de Panelen in exclusief montage en installatie

Artikel 5 – Levering en eigendomsoverdracht

5.1 Second Energy zal de koper telefonisch of per e-mail al dan niet op een andere manier benaderen voor het maken van een afspraak voor de levering van het product of dienst.

5.2 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging ten gevolge van het niet voldoen door de koper aan enige uit de overeenkomst genoemde verplichtingen.

5.3 De eigendomsoverdracht van het product vindt plaats na volledige betaling aan Second Energy. Bij onvolledige betaling behoudt Second Energy zich het recht om het product te demonteren en verwijderen, waarbij de extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van de koper.

5.4 Overschrijding van de levertijden of termijnen geeft in geen geval recht op enige schadevergoeding dan wel annulering of annulering van de overeenkomst. Dit betekent ook dat de gekochte goederen bij levering niet geweigerd mogen worden door de opdrachtgever/koper.

5.5 Qua verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, inclusief de daarbij behorende materialen, geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Artikel 6 – Betalingstermijn

6.1 De koper van de betreffende goederen zal binnen 30 werkdagen de volledige som betaald hebben aan Second Energy, mits anders schriftelijk vastgelegd in overeenstemming met Second Energy.

6.2 Indien niet voldaan wordt aan artikel 6.2 mag Second Energy de goederen terugvorderen en is de geleden schade/onkosten voor rekening van de koper.

6.3 Indien de goederen niet teruggevorderd worden zal Second Energy extra kosten berekenen en toekennen aan de koper i.v.m. achterstallige betalingen. Deze kosten zullen binnen dezelfde termijn als bovengenoemd artikel 6.1 voldaan moeten worden.

6.4. Indien geen gehoor wordt gegeven door de koper aan artikel 6.3 zullen er juridische stappen ondernomen worden tegen de koper door Second Energy.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Wegens de desbetreffend lage prijs van de aangeboden goederen van Second Energy kan garantie op producten in geen enkel geval gegarandeerd worden. Indien hier wel sprake van is zal dit in overeenstemming met Second Energy gebeuren en zal dit schriftelijk vastgelegd worden.

7.2. Second Energy biedt daarom ook géén garantie vanuit haarzelf.

7.3 Indien er sprake is van een doorlopende fabrieksgarantie op de producten die Second Energy enkel levert dan zal dit schriftelijk vastgelegd worden in overeenstemming met Second Energy en de betreffende koper.

7.4 Indien er sprake is van een defect op een product en is de fabrieksgarantie van het product/producten schriftelijk vastgelegd, dan zal Second Energy haar best doen om de garantie te verhalen op de fabrikant.

7.5 Fabrieksgarantie kan op geen enkele manier verhaald worden op Second Energy

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

8.1 Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, maakt Second Energy zo spoedig mogelijk mededeling aan de koper.

8.2 Eventuele extra kosten die de leverancier moet maken in verband met onvoorziene omstandigheden worden door de koper vergoed.

8.3 Indien de onvoorziene omstandigheden niet onmiddellijke handelen vereist zullen de partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 9 – Geschillen

9.1 Alle tussen de partijen gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn alsmede deze voorwaarden zelf, worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

Second Energy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomt op de grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgevingen. Second Energy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Vragen over onze algemene voorwaarden?

Wij komen graag met u in contact!